לְמַמֵן

רכישות נטו

רכישות נטו מוגדרות כסכום ברוטו של רכישות שבוצעו, בניכוי ניכויים עבור הנחות קנייה, החזרות וקצבאות. סכום הרכישות נטו עשוי להיות נמוך מהותית מכמות הרכישות ברוטו; ניתן להשתמש בהפרש זה למדידת יעילות מחלקת הרכש בהשגת הפחתות מחירים.