לְמַמֵן

מאמרים של שותפות

מאמרים של שותפות כלולים בהסכם רשמי בין המשתתפים בגוף עסקי שרוצים לשלב את הונם ועבודם. המאמרים יכולים להתייחס למספר נושאים, כגון:

  • סכום תרומות ההון שיש לבצע על ידי כל צד

  • הנסיבות בהן ניתן להגיש טענות לבוררות

  • הנסיבות בהן ניתן לסלק שותפים

  • הנסיבות בהן ניתן למכור או להעביר אינטרסים של שותפות

  • החובות המוטלות על כל אחד מבני הזוג

  • המקום העסקי העיקרי של השותפות

  • שם הישות העסקית

  • יחס הרווחים וההפסדים שיוקצה לכל שותף