לְמַמֵן

הגדרת החזר וקצבאות רכישה

החזרות וקצבאות רכישה הוא חשבון שמשויך וקוזז את חשבון הרכישות במערכת מלאי תקופתית. החשבון מכיל ניכויים מרכישת פריטים שהוחזרו לספקים, וכן ניכויים המותרים על ידי הספקים עבור סחורות שאינן מוחזרות. חשבון קונטרה זה מקטין את סך הרכישות שבוצעו, ולכן מקטין גם את יתרת המלאי הסופית.