לְמַמֵן

חוזה מכביד

חוזה מכביד הוא חוזה בו העלות המצרפית הנדרשת למימוש ההסכם גבוהה מהתועלת הכלכלית שתושג ממנו. חוזה כזה יכול להוות נטל כספי גדול עבור ארגון. כאשר מזוהה חוזה מכביד, על הארגון להכיר בהתחייבות נטו הקשורה אליו כהתחייבות נצברת והוצאות קיזוז בדוחות הכספיים. יש לעשות זאת ברגע שההפסד צפוי.

חוזה מכביד עשוי להיווצר ביחס למכירת סחורות, כאשר מחיר השוק יורד מתחת לעלות הנדרשת להשגת, כרייה או ייצור סחורה. דוגמא נוספת לחוזה מכביד היא כאשר חוכר עדיין מחויב בתשלומים בתנאי החכירה התפעולית, אך אינו משתמש עוד בנכס. סכום תשלומי החכירה שנותרו, בניכוי כל ההכנסות משכירות משנה, נחשב לסכום ההתחייבות להכרה כהפסד.