לְמַמֵן

הפרש זמני לניכוי

הפרש זמני לניכוי הוא הפרש זמני שיניב סכומים שניתן יהיה לנכות בעתיד בעת קביעת רווח או הפסד החייבים במס. הפרש זמני הוא ההפרש בין הערך הנקוב של נכס או התחייבות במאזן לבין בסיס המס שלו. נכס מס נדחה מוכר בגין כל ההפרשים הזמניים המותרים בניכוי, אם סביר להניח שיהיה רווח חייבים במס אשר יקוזז כנגד הפרשי ההשתתפות העצמית.