לְמַמֵן

חוב לטווח קצר

חוב לזמן קצר הוא סכום ההלוואה שיש לשלם למלווה תוך שנה אחת. במאזן סכום זה מסווג כהתחייבות לזמן קצר. כל יתר החובות עם תקופות פירעון ארוכות יותר מסווגים כחוב ארוך טווח במאזן.

היתרה בחשבון החוב לטווח הקצר מהווה שיקול מרכזי בעת הערכת נזילות העסק. אם חלקו של חוב זה לסכום הנכסים הנזילים הוא גבוה מדי, אנליסט עשוי להסיק כי המשרד עומד בפני משבר נזילות וכך הוא ידרוג את דירוג האשראי שלו.