לְמַמֵן

IRR שלילי

IRR שלילי מתרחש כאשר הסכום המצרפי של תזרימי המזומנים הנגרמים על ידי השקעה נמוך מסכום ההשקעה הראשונית. במקרה זה, הישות המשקיעה תחווה תשואה שלילית על השקעתה. עסק המחשב IRR שלילי עבור השקעה פוטנציאלית לא אמור לבצע את ההשקעה.

IRR מייצג שיעור תשואה פנימי, שהוא שיעור ההיוון שכאשר הוא מוחל על סדרת תזרימי מזומנים, יביא ערך נוכחי התואם את סכום ההשקעה הראשונית.