לְמַמֵן

מטרת הדוחות הכספיים

המטרה הכללית של הדוחות הכספיים היא לספק מידע על תוצאות הפעילות, המצב הכספי ותזרים המזומנים של ארגון. מידע זה משמש את קוראי הדוחות הכספיים לקבלת החלטות בנוגע להקצאת המשאבים. ברמה מעודנת יותר, קיימת מטרה שונה הקשורה לכל אחד מהדוחות הכספיים. דוח רווח והפסד מודיע לקורא על יכולתו של עסק לייצר רווח. בנוסף, הוא חושף את היקף המכירות ואת אופי סוגי ההוצאות השונים, תלוי באופן צבירת מידע ההוצאות. כאשר הוא נבדק על פני תקופות זמן מרובות, ניתן להשתמש בדוח רווח והפסד גם לניתוח מגמות בתוצאות פעילות החברה.

מטרת המאזן היא ליידע את הקורא אודות המצב הנוכחי של העסק נכון למועד הרשום במאזן. מידע זה משמש לאמידת נזילות, מימון ומצב חוב של ישות, והוא הבסיס למספר יחסי נזילות. לבסוף, מטרת דוח תזרימי המזומנים היא להראות את אופי תקבולי המזומנים ותשלומי המזומנים, לפי מגוון קטגוריות. מידע זה מביא שימוש רב מאחר ותזרים המזומנים לא תמיד תואם את המכירות וההוצאות המוצגות בדוח רווח והפסד.

כקבוצה, ניתן להקצות למכלול הדוחות הכספיים גם כמה מטרות נוספות, שהן:

  • החלטות אשראי . המלווים משתמשים בכל מערך המידע בכספים כדי לקבוע אם עליהם להעניק אשראי לעסק, או להגביל את סכום האשראי שכבר הועלה.

  • החלטות השקעה . המשקיעים משתמשים במידע כדי להחליט אם להשקיע, ואת המחיר למניה שהם רוצים להשקיע בו. רוכש משתמש במידע כדי לפתח מחיר בו מציעים לקנות עסק.

  • החלטות מיסוי . גופים ממשלתיים רשאים למסות עסק על בסיס נכסיו או הכנסותיו, ויכולים להפיק מידע זה מהכספים.

  • החלטות מיקוח באיחוד . איגוד יכול לבסס את עמדות המיקוח שלו על יכולתו הנתפסת של עסק לשלם; ניתן לקבל מידע זה מהדוחות הכספיים.

בנוסף, ניתן להציג דוחות כספיים עבור חברות בנות בודדות או מגזרי עסקים, כדי לקבוע את תוצאותיהן ברמת פירוט מעודנת יותר.

בקיצור, לדוחות הכספיים יש מספר מטרות, תלוי מי קורא את המידע ואילו דוחות כספיים מעיינים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found