לְמַמֵן

הגדרת הוצאות ריבית

הוצאות ריבית הן עלות הכספים המושאלים. היא מדווחת בדוח רווח והפסד כהוצאה שאינה תפעולית, והיא נגזרת מהסדרי הלוואות כגון קווי אשראי, הלוואות ואג"ח. סכום הריבית שנוצר מתבטא בדרך כלל כאחוז מסכום הקרן החוב. נוסחת הוצאות הריבית היא:

(ימים בהם הושאלו כספים ÷ 365 יום) x ריבית x קרן = הוצאות ריבית

לדוגמה, ABC אינטרנשיונל לווה 1,000,000 דולר מבנק ב -1 ביוני ומחזיר את ההלוואה ב -15 ביולי. הריבית על ההלוואה היא 8%. הוצאות הריבית בחודש יוני מחושבות כ:

(30 יום ÷ 365 יום) x 8% x 1,000,000 $ = 6,575.34 $

הוצאות הריבית בחודש יולי מחושבות כ:

(15 יום ÷ 365 יום) x 8% x 1,000,000 $ = 3,287.67 $

המלווה מחייב בדרך כלל את הלווה בגין סכום הריבית המגיע. כאשר הלווה מקבל חשבונית זו, הרישום החשבונאי הרגיל הוא חיוב בהוצאות ריבית וזיכוי לחשבונות שיש לשלם. אם טרם הגיע שטר מהמלווה בסוף החודש והלווה מעוניין לסגור את ספריו במהירות, הוא יכול לצבור את ההוצאה באמצעות חיוב בהוצאות ריבית וזיכוי לריבית שיש לשלם או ריבית שנצברה. על הלווה להגדיר ערך יומן זה כערך הפוך, כך שהערך יתהפך אוטומטית בתחילת תקופת החשבונאות הבאה. ואז, כאשר החשבונית של המלווה מגיעה בסופו של דבר, הלווה יכול לרשום אותה באופן שצוין רק לחשבונית.

אם התקופה המכוסה בחשבונית המלווה אינה תואמת במדויק את מועדי תקופת החשבונאות של הלווה, על הלווה לצבור את סכום הוספת הריבית המצטבר שאינו כלול בחשבונית. לדוגמא, אם חשבונית המלווה עוברת רק דרך ה -25 לחודש, על הלווה לצבור את הוצאות הריבית הנוספות הקשורות לחובות כלשהם שנותרו מה- 26 ועד היום האחרון בחודש.

הוצאות ריבית הן בדרך כלל הוצאה בניכוי המס, שהופכת את החוב לצורת מימון בעלות נמוכה יותר מאשר הון עצמי. עם זאת, סכום חוב מוגזם מהווה גם את הסיכון לכישלון תאגידי אם הלווה אינו יכול לעמוד בהתחייבויות החוב שלו. לפיכך, צוות ניהול נבון מביא רק הוצאות ריבית צנועות ביחס לבסיס הנכסים וכוח ההשתכרות של עסק.