לְמַמֵן

הנהלת חשבונות למיזמים משותפים

החשבונאות של מיזם משותף תלויה ברמת השליטה המופעלת על המיזם. אם מופעלת שליטה משמעותית, יש להשתמש בשיטת החשבונאות ההונית. במאמר זה אנו מתייחסים למושג ההשפעה המשמעותית, כמו גם כיצד להסביר השקעה במיזם משותף בשיטת ההון העצמי.

השפעה משמעותית

המרכיב המרכזי בקביעת האם להשתמש בשיטת ההון העצמי הוא מידת ההשפעה שהמשקיע מפעיל על מיזם משותף. הכללים המהותיים המסדירים את קיומה של השפעה משמעותית הם:

  • כוח הצבעה . ההנחה היא שיש השפעה משמעותית אם משקיע וחברות הבת שלו מחזיקים לפחות 20 אחוז מכוח ההצבעה של מיזם משותף. בבחינת פריט זה, שקול את ההשפעה של זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש, כגון כתבי אופציה, אופציות למניות וחוב להמרה. זהו הכלל הקובע לקיומה של השפעה משמעותית.

  • מושב דירקטוריון . המשקיע שולט במושב בדירקטוריון המיזם המשותף.

  • כוח אדם . אנשי הניהול משותפים בין הגופים.

  • קביעת מדיניות . המשקיע משתתף בתהליכי קביעת המדיניות של המיזם המשותף. לדוגמא, המשקיע יכול להשפיע על החלטות הנוגעות לחלוקה לבעלי המניות.

  • מידע טכני . מידע טכני חיוני מסופק על ידי צד אחד לצד השני.

  • עסקאות . ישנן עסקאות מהותיות בין הגופים.

יש להקפיד על כללים אלה אלא אם כן קיימות ראיות ברורות לכך שאין השפעה משמעותית. לעומת זאת, השפעה משמעותית יכולה להיות נוכחת כאשר כוח ההצבעה נמוך מ -20%, אך רק אם ניתן להוכיח אותה בבירור.

משקיע יכול לאבד שליטה משמעותית במיזם משותף, למרות נוכחותו של אחד או יותר מהגורמים הקודמים. לדוגמא, ממשלה, רגולטור או בית משפט לפשיטת רגל עשויים להשיג שליטה יעילה במיזם משותף, ובכך לבטל את מה שהייתה בעבר ההשפעה המשמעותית של משקיע.

שיטת ההון

אם קיימת השפעה משמעותית, על משקיע להסביר את השקעתו במיזם משותף בשיטת ההון העצמי. למעשה, שיטת ההון העצמי מחייבת כי ההשקעה הראשונית תירשם בעלות, ולאחריה מותאמת ההשקעה לביצועים בפועל של המיזם המשותף. החישוב הבא ממחיש כיצד פועלת שיטת ההון העצמי:

+ השקעה ראשונית נרשמה בעלות

חלקו של המשקיע ברווח או הפסד במיזם משותף

- חלוקות שהתקבלו מהמיזם המשותף

= סיום השקעה במיזם משותף

חלקו של המשקיע ברווחי וההפסד של המיזם המשותף נרשם בדוח רווח והפסד של המשקיע. כמו כן, אם המיזם המשותף רושם שינויים ברווח הכולל האחר שלו, על המשקיע לרשום גם את חלקו בסעיפים אלה ברווח כולל אחר.

אם מיזם משותף מדווח על הפסד גדול, או על סדרת הפסדים, יתכן שרישום חלקו של המשקיע בהפסדים אלה יביא לירידה משמעותית בהשקעה הרשומה של המשקיע במיזם המשותף. אם כן, המשקיע מפסיק להשתמש בשיטת ההון כאשר ההשקעה שלו מגיעה לאפס. אם ההשקעה של משקיע במיזם משותף נרשמה לאפס, אך יש לו השקעות אחרות במיזם המשותף (כגון הלוואות), על המשקיע להמשיך להכיר בחלקו בכל הפסד מיזם משותף נוסף ולקזז אותו כנגד האחר. השקעות, ברצף הוותק של השקעות אלה (עם קיזוז של הפריטים הזוטרים ביותר תחילה). אם המיזם המשותף יתחיל לדווח שוב על רווחים,המשקיע אינו ממשיך להשתמש בשיטת ההון העצמי עד למועד בו חלקו ברווחי המיזם המשותף קיזז את כל הפסדי המיזם המשותף שלא הוכרו בתקופה בה הופסקה השימוש בשיטת ההון העצמי.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found