לְמַמֵן

שיפור אשראי

שיפור אשראי הוא כל פעולה שנעשית לשיפור יכולת האשראי של האדם. לדוגמא, מנפיק איגרות חוב יכול להשיג ביטוח או אגרת חוב בערבות מצד שלישי המבטיח תשלום אגרות החוב. אפשרויות אחרות הן שהלווה יתן בטוחות נוספות למלווה, או יפריש מזומנים בקרן שוקעת ששמורה לפרישה בסופו של דבר כל איגרות חוב שהונפקו. אפשרות נוספת היא לאמץ מבנה פיננסי שמרני יותר על ידי שמירה על יותר מזומנים בידיים, ובכך לשפר את יחסי הנזילות הנבחנים על ידי המלווים. על ידי נקיטת צעדים אלה, ארגון יוכל להגדיל את הסכום שהוא יכול ללוות, ולהפחית את הריבית שהוא גובה. לדוגמא, מנפיק אג"ח יוכל לשפר את הדירוג בהנפקת אגרות חוב, ולאפשר לו למכור את האג"ח בריבית נמוכה במקצת.