לְמַמֵן

דרגת נזילות יחסית

מידת הנזילות היחסית היא חלק מזרימות המזומנים של הארגון הנוצרות מפעילות רגילה העומדת לרשות הסדר ההתחייבויות השוטפות שלו. חלק המזומנים שניתן להשתמש בו במדידה זו הוא רק המזומן הזמין לשימוש בהתחייבויות במסגרת טווח תאריכים ספציפי. עסק שיש לו נזילות יחסית נמוכה יותר עשוי להתקשות להסדיר את התחייבויותיו במועד.