לְמַמֵן

רווחים והפסדים אקטואריים

רווחים והפסדים אקטואריים מהווים את ההפרש בין תשלומי הפנסיה ששולם בפועל על ידי המעסיק לבין הסכום הצפוי. רווח מתרחש אם הסכום ששולם נמוך מהצפוי. הפסד מתרחש אם הסכום ששולם גבוה מהצפוי. יש צורך בסכומי פנסיה צפויים, עקב הצורך לגבש נושאים כגון כהונת עובדים ושיעור השכר עולה לחישובי הפנסיה.

רווחים והפסדים יכולים לנבוע גם מהתאמות בהנחות אקטואריות.