לְמַמֵן

נכס פיננסי

נכס פיננסי הוא נכס ששוויו נובע מתביעה חוזית. נכסים אלה נסחרים לעיתים קרובות. הנכסים הפיננסיים כוללים את הפריטים הבאים:

  • כסף מזומן

  • הון עצמי של ישות אחרת

  • זכות חוזית לקבל מזומנים או דומים מגוף אחר או החלפה אפשרית של נכסים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת

  • ככל הנראה חוזה שיש להסדיר בהון העצמי של הישות עצמו, והוא מונורטיבי שבמסגרתו הישות עשויה לקבל סכום משתנה ממכשירי ההון העצמי שלה, או נגזרת שכנראה תוסדר אחרת מאשר באמצעות החלפת מזומנים או דומה תמורת סכום קבוע מההון העצמי של הישות.

דוגמאות לנכסים פיננסיים הם מזומנים, השקעות באגרות החוב וההון המונפקות על ידי גופים אחרים, חייבים ונכסים פיננסיים נגזרים.