לְמַמֵן

סכום נשיאה

השווי הנקוב הוא העלות הרשומה של נכס, בניכוי פחת שנצבר או הפסדי ירידת ערך שנצברו. המונח מתייחס גם לסכום ההתחייבות שנרשם.

הערך הנקוב של נכס לא יכול להיות זהה לשווי השוק הנוכחי שלו. שווי השוק מבוסס על היצע וביקוש, ואילו הערך בספרים הוא חישוב פשוט המבוסס על הפחת ההדרגתי הנזקף לנכס.

הרעיון חל גם על אגרות חוב שיש לשלם, כאשר הערך בספרים הוא ההתחייבות הראשונית שנרשמה בגין אגרות חוב שיש לשלם, פחות כל הנחה בגין אגרות חוב שישולמו או בתוספת כל פרמיה על אגרות חוב שישולמו.

תנאים דומים

סכום נשיאה נקרא גם ערך ספר.