לְמַמֵן

בסיס עלות

בסיס עלות הוא מחיר הרכישה של נכס. הוא מושווה למחיר המתקבל כאשר הנכס נמכר בסופו של דבר, כאשר ההפרש הוא רווח או הפסד חייבים במס. למעשה, מתייחסים לבסיס העלות של נכס כאל עלות הסחורה שנמכרה, שמופחתת ממחיר המכירה. הערך הנותר (אם חיובי) ממוס כעל רווח הון. בהתאם למצב, ניתן להתאים את בסיס העלות כלפי מעלה להשקעות עוקבות בנכס (כגון שדרוגים לבית), או להתאים כלפי מטה לצורך פחת.

לדוגמא, בסיס העלות של נייר ערך הוא מחיר הרכישה המקורי, המותאם לדיבידנדים הבאים ולפיצול מניות. כאשר הנייר הערך נמכר, כל רווח הון מבוסס על ההפרש בין מחיר המכירה של נייר הערך לבין בסיס העלות המותאמת.