לְמַמֵן

קבלה במזומן

קבלה במזומן היא הצהרה מודפסת על סכום המזומן שהתקבל בעסקת מכירה במזומן. העתק של קבלה זו ניתן ללקוח, ואילו עותק אחר נשמר למטרות חשבונאיות. קבלה במזומן מכילה את המידע הבא:

  • תאריך העסקה

  • מספר ייחודי המזהה את המסמך

  • שם המשלם

  • סכום המזומנים שהתקבל

  • אמצעי התשלום (כגון במזומן או בצ'ק)

  • חתימת האדם המקבל