לְמַמֵן

נגזרת משובצת

נגזרת משובצת היא חלק ממכשיר פיננסי שכולל גם חוזה מארח לא הולם. הנגזרת המשובצת מחייבת שינוי בחלק מתזרימי המזומנים של החוזה ביחס לשינויים במשתנה, כגון ריבית, מחיר סחורות, דירוג אשראי או שער חליפין. אם נגזרת ניתנת להעברה חוזית בנפרד מהחוזה, הרי שהיא אינה נגזרת משובצת.