לְמַמֵן

הצהרה משלימה

דוח משלים הוא לוח זמנים תומך המרחיב את המידע בדוח רווח והפסד של הארגון, במאזן או בדוח על תזרימי המזומנים. לדוגמא, הצהרה משלימה יכולה לזהות את הסיווגים העיקריים של מלאי או רכוש קבוע שצוינו רק במאזן בצורה מסכמת.