לְמַמֵן

הגדרת עסקה מסודרת

עסקה מסודרת הינה אירוע עסקי כספי שלגביו היה זמן מספיק לעסוק בפעילות שיווק רגילה בכדי ליידע את הצדדים באופן הולם על העסקה. לעומת זאת, לא מדובר בעסקה כפויה, כמו מכירת פשיטת רגל, בה המחירים שנוצרים נוטים להיות נמוכים בהרבה. יש צורך בעסקה מסודרת על מנת להגיע לשווי ההוגן של נכס או התחייבות.