לְמַמֵן

הגדרת עלות מפורשת

עלויות מפורשות הן העלויות הרשומות ברשומות החשבונאיות של עסק. ככאלה, יש להם מסלול נייר מובהק שקל לזהות ולהקליט. רווחיות העסק נקבעת לאחר הפחתת כל העלויות המפורשות מההכנסות. דוגמאות לעלויות מפורשות הן עלות טובין שנמכרו, הוצאות פיצויים, הוצאות שכירות והוצאות שירות. הוצאות פחת נחשבות גם לעלות מפורשת, מכיוון שהיא מתייחסת לעלות השוטפת של קבוצת רכוש קבוע. עלויות מפורשות נכללות בגיבוש התקציב השנתי של המשרד מתוך הנחה שהן ייווצרו בעתיד.

לעומת זאת, העלויות הגלויות אינן מוגדרות בבירור, ולכן אינן כלולות ברשומות החשבונאיות של החברה. הם נחשבים ליותר עלות הזדמנות, שהיא הערך של פעילות שלא נחקרה. לדוגמא, הזמן המושקע בפיתוח מוצר חדש יכול היה להיות מושקע בתיקון העיצוב של מוצר קיים.

עלויות מפורשות נכללות בחישוב רווחיות המשרד, בעוד שעלויות משתמעות נחשבות רק כחלק מתהליך קבלת החלטות, כאשר ההנהלה בוחרת בין פעולות חלופיות.