לְמַמֵן

הגדרת נכסי צמח

נכסי צמח הם קבוצת נכסים המשמשים בתהליך תעשייתי, כגון יציקה, מפעל או בית מלאכה. נכסים אלה הינם קבוצת משנה של סיווג הרכוש הקבוע, הכולל סוגי נכסים אחרים כגון כלי רכב, ציוד משרדי ונכסים בלתי מוחשיים. נכסי צמח ממלאים את הקריטריונים הרגילים לנכס קבוע, כלומר העלות הראשונית שלהם חורגת ממגבלת ההיוון של הישות, והם צפויים לשמש למשך שנה לפחות. יש לבחון אותם גם לגבי ירידת ערך במרווחי זמן קבועים. לעתים רחוקות נעשה שימוש בסיווג זה, לאחר שהוחלף על ידי סיווגי נכסים אחרים כמו בניינים וציוד.

נכסי הצמח מופחתים לאורך חיי השימוש שלהם. היוצא מן הכלל היחיד הוא אדמות, שלא ניתן לפחתן.