לְמַמֵן

הגדרה שגויה

שגיאה מוטעית היא ההבדל בין הסכום הנדרש, הסיווג, ההצגה או הגילוי של פריט בדוח הכספי לבין מה שמדווח בפועל על מנת להשיג הצגה הוגנת, בהתאם למסגרת החשבונאית החלה. טעות שגויה יכולה הייתה להיגרם בגלל שגיאה ברישום עסקה, או פעילות מרמה. זה נחשב לחשוב כשמשתמש במכלול דוחות כספיים משנה את החלטותיו הכלכליות בגלל השגיאה המוטעית. מבקרי החשבונות מעריכים את רמת ההפרעה המהותית בעת פיתוח תוכנית ביקורת עבור לקוח.