לְמַמֵן

נגזר

נגזרת היא מכשיר פיננסי שערכו משתנה ביחס לשינויים במשתנה, כגון ריבית, מחיר סחורות, דירוג אשראי או שער חליפין. היא דורשת השקעה ראשונית קטנה או לא, והיא מוסדרת במועד עתידי. נגזרת מאפשרת לישות לשער או לגדר שינויים עתידיים בגורמי השוק בעלות התחלתית מינימלית.

דוגמאות לנגזרים הן אופציות להתקשרות, אופציות פוט, פורוורדים, עתידיות והחלפות. נגזרים ניתן לסחור ללא מרשם או בבורסה רשמית.

מכשיר לא פיננסי עשוי להיות גם נגזר, כל עוד הוא כפוף להסדר נטו פוטנציאלי (לא מסירה או מסירה של הפריט הלא פיננסי הבסיסי) והוא אינו חלק מדרישות השימוש הרגילות של הישות.