לְמַמֵן

חשבונאות אגרות חוב

חשבונאות אגרות החוב כוללת מספר עסקאות לאורך חיי האג"ח. חשבונאות עסקאות אלה מנקודת מבטו של המנפיק צוינה להלן.

הנפקת אג"ח

כאשר אגרות חוב מונפקות בסכום הנקוב, המנפיק מקבל מזומנים מרוכשי האג"ח (משקיעים) ורושם התחייבות בגין איגרות החוב שהונפקו. ההתחייבות נרשמת מכיוון שהמנפיק מחויב כעת להחזיר את האג"ח. רישום היומן הוא: