לְמַמֵן

זכויות וחובות

זכויות וחובות הם טענה בסיסית המשמשת בבניית דוחות כספיים, הקובעת כי לארגון יש זכויות בנכסיו המוצהרים ומחויבת לשלם את התחייבויותיו המוצהרות. לדוגמא, ההנהלה טוענת שלישות יש זכויות בנכסים הקבועים המסוכמים לפריט שורה במאזן הארגון.