לְמַמֵן

הנהלת חשבונות ללא מטרות רווח

חשבונאות ללא כוונת רווח מתייחסת למערכת היישום הייחודית של רישום ודיווח המופעלת על העסקאות העסקיות שעוסק בארגון ללא מטרות רווח. ישות ללא כוונת רווח היא כזו שאין לה אינטרסים בעלות, שמטרתה תפעולית מלבד להרוויח רווח, ומקבלת תרומות משמעותיות מצדדים שלישיים שאינם מצפים לקבל תשואה. חשבונאות ללא מטרות רווח משתמשת במושגים הבאים הנבדלים מהחשבונאות על ידי גורם למטרות רווח:

  • נכסים נטו . נכסים נטו תופסים את מקומם של ההון העצמי במאזן, מכיוון שאין משקיעים שייקחו עמדה הונית בעמותה.

  • הגבלות תורמים . נכסים נטו מסווגים כמוגבלים לתורמים או ללא מגבלות תורמים. ניתן להשתמש בנכסים עם מגבלות תורמים רק בדרכים מסוימות, ולעתים קרובות הם מוקצים רק לתוכניות ספציפיות. ניתן להשתמש בנכסים ללא הגבלות תורמים לכל מטרה שהיא.

  • תוכניות . עמותה קיימת על מנת לספק שירות כלשהו, ​​הנקרא תוכנית. עמותה רשאית להפעיל מספר תוכניות שונות, שכל אחת מהן מחושבת בנפרד. על ידי כך, ניתן לראות את ההכנסות וההוצאות הקשורות לכל תוכנית.

  • ניהול ומינהל . ניתן להקצות עלויות לסיווג הניהול והניהול, המתייחס למבנה התקורה הכללי של עמותה. התורמים רוצים שנתון זה יהיה נמוך ככל האפשר, מה שמרמז שעיקר תרומתם עוברת היישר לתוכניות.

  • גיוס כספים . ניתן להקצות עלויות לסיווג גיוס הכספים, המתייחס לפעילות מכירה ושיווק של עמותה, כגון גיוסים, אירועי גיוס כספים וכתיבת הצעות למענקים.

  • דוחות כספיים . הדוחות הכספיים שהופקה על ידי ישות ללא כוונת רווח שונים בכמה מובנים מאלו שהופקו על ידי ישות למטרות רווח. לדוגמא, דוח הפעילות מחליף את דוח רווח והפסד ואילו דוח המצב הכספי מחליף את המאזן. גופים למטרות רווח וגם עמותות מוציאים דוח על תזרים מזומנים. לבסוף, אין שווה ערך למלכ"רים לדוח על ההון העצמי, שכן לעמותה אין הון עצמי.