לְמַמֵן

הגדרת תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא סכום המזומנים הנקי שישות מקבל ומשלם במהלך תקופת זמן. יש לשמור על רמה חיובית של תזרים מזומנים כדי שהישות תישאר בעסקים, בעוד שתזרים מזומנים חיוביים נדרשים גם לייצור ערך למשקיעים. פרק הזמן שעליו מתבצע מעקב אחר תזרים המזומנים הוא בדרך כלל תקופת דיווח רגילה, כגון חודש, רבעון או שנה. תזרים מזומנים מגיע מהמקורות הבאים:

  • פעולות . זהו מזומן שמשולם על ידי לקוחות עבור שירותים או סחורות המסופקות על ידי הישות.

  • פעילויות מימון . דוגמה לכך היא חוב שנוצר על ידי הישות.

  • פעילויות השקעה . דוגמא לכך היא הרווח על כספים מושקעים.

מקורם של תזרים מזומנים ממקורות הבאים:

  • פעולות . מדובר בהוצאות שבוצעו במסגרת מהלך הפעילות הרגיל, כגון שכר עבודה, עלות סחורות שנמכרו, שכר דירה וחומרי עזר.

  • פעילויות מימון . דוגמאות לכך הן תשלומי ריבית וקרן שביצעה הישות, או רכישה חוזרת של מניות החברה, או הנפקת דיבידנדים.

  • פעילויות השקעה . דוגמאות לכך הן תשלומים המשמשים לרכבי השקעה, הלוואות לגופים אחרים או רכישת רכוש קבוע.

דרך חלופית לחישוב תזרים המזומנים של ישות היא להוסיף בחזרה את כל ההוצאות שאינן מזומנות (כגון פחת והפחתות) לרווח הנקי שלה לאחר מס, אם כי גישה זו מתקרבת לתזרים המזומנים בפועל.

תזרים המזומנים אינו זהה לרווח או ההפסד שרשמה חברה במסגרת בסיס הצבירה של החשבונאות, שכן צבירות בגין הכנסות והוצאות, כמו גם בגין הכרה מאוחרת במזומן שכבר התקבל, עלולות לגרום להבדלים מהתזרים.

תזרים מזומנים שלילי מתמשך ומתמשך המבוסס על תזרים מזומנים תפעולי אמור לגרום לדאגה רצינית לבעל העסק, מכיוון שמשמעותו היא שהעסק ידרוש הזרמת כספים נוספת כדי למנוע פשיטת רגל.

סיכום תזרימי המזומנים של ישות הוא רשמי במסגרת דוח תזרימי המזומנים, המהווה חלק נדרש מהדוחות הכספיים במסגרת מסגרת החשבונאית GAAP והן במסגרת IFRS.