לְמַמֵן

חשבון מניות רגיל

חשבון המניות הרגיל הוא חשבון ספר חשבונות כללי שבו נרשם הערך הנקוב של כל המניות הרגילות שהונפקו על ידי תאגיד. כאשר מניות אלה נמכרות בסכום העולה על ערכן הנקוב, הסכום העודף נרשם בנפרד בחשבון הון משולם נוסף. כאשר למניות אין ערך נקוב, כל סכום מחיר המכירה נרשם בחשבון המניות הרגיל. החשבון מסווג כחשבון הוני.