לְמַמֵן

שיעור תשואה ממוצע

שיעור התשואה הממוצע הוא הסכום השנתי הממוצע של תזרים המזומנים שנוצר לאורך חיי ההשקעה. שיעור זה מחושב על ידי צבירת כל תזרימי המזומנים הצפויים וחלוקה לפי מספר השנים שההשקעה צפויה להימשך. לדוגמא, השקעה בנדל"ן צפויה לייצר תשואות של 22 אלף דולר בשנה הראשונה, 32 אלף דולר בשנה השנייה ו -36 אלף דולר בשנה השלישית. הממוצע של סכום זה הוא 30,000 $. ההשקעה הראשונית עמדה על 300,000 $, ולכן שיעור התשואה הממוצע הוא 10% (מחושב כתשואה הממוצעת של 30,000 $ חלקי ההשקעה של 300,000 $).

הפגם העיקרי בחישוב זה הוא שהוא אינו מתחשב בערך הזמן של הכסף. תזרים מזומנים בתקופות מאוחרות יותר שווה פחות מזרימות מזומנים בתקופות האחרונות.