לְמַמֵן

חוות דעת המבקר

חוות דעת של מבקר היא הצהרה רשמית של מבקר הנוגעת לדוחות הכספיים של הלקוח. ישנם שלושה סוגים של חוות דעת ביקורת, שהם חוות הדעת הבלתי מוסמכת, חוות הדעת המוסמכת וחוות הדעת השלילית. חוות הדעת הבלתי מוסמכת קובעת כי הדוחות הכספיים משקפים באופן הוגן את תוצאותיו הכספיות של הלקוח ומצבו הכספי. חוות הדעת המוסמכת מציינת מגבלות כלשהן בהיקף הביקורת ועשויה לתאר מידע מסוים שלא ניתן היה לאמת. חוות הדעת השלילית מצביעה על בעיות משמעותיות בדוחות הכספיים של הלקוח. תוצאה אפשרית נוספת היא הוויתור, כאשר המבקר קובע כי לא ניתן לתת חוות דעת בנוגע לדוחות הכספיים בשל גורמים כגון היעדר רשומות כספיות או חוסר שיתוף פעולה מצד צוות ההנהלה של הלקוח.