לְמַמֵן

ההפרש בין המאזן לדוח רווח והפסד

ישנם מספר הבדלים בין המאזן לדוח רווח והפסד, המתוארים בנקודות הבאות:

  • תזמון . המאזן חושף את מצבו הכלכלי של הארגון בנקודת זמן מסוימת, ואילו דוח רווח והפסד חושף את תוצאות המשרד לתקופה מסוימת. לדוגמא, דוחות כספיים שהונפקו לחודש דצמבר יכילו מאזן ליום 31 בדצמבר ודוח רווח והפסד לחודש דצמבר.

  • פריטים שדווחו . המאזן מדווח על נכסים, התחייבויות והון עצמי, בעוד שבדוח רווח והפסד מדווחים על הכנסות והוצאות נטו לרווח או הפסד.

  • מדדים . פריטי השורה השונים במאזן מושווים זה לזה בכדי להפיק את הנזילות של עסק, בעוד שסכומי המשנה בדוח רווח והפסד מושווים למכירות לקביעת אחוז הרווח הגולמי, אחוז הרווח התפעולי ואחוז הרווח הנקי.

  • שימושים - ניהול . המאזן משמש את ההנהלה כדי לקבוע אם לעסק נזילות מספקת לעמוד בהתחייבויותיו, ואילו דוח רווח והפסד משמש לבחינת תוצאות, ולמצוא נושאים תפעוליים או כספיים שזקוקים לתיקון.

  • שימושים - נושים ומלווים . נושים ומלווים משתמשים במאזן כדי לראות אם עסק ממונף יתר על המידה, מה שאומר להם אם עליהם להעניק אשראי נוסף לגוף. הם משתמשים בדוח רווח והפסד כדי להחליט אם עסק מניב רווח מספיק כדי לשלם את התחייבויותיו.

  • חשיבות יחסית . חשיבותם של שני הדוחות משתנה לפי הקורא, אך ההשקפה הכללית היא כי המאזן הוא שני בחשיבותו לדוח רווח והפסד, משום שדוח רווח והפסד מדווח על תוצאות המיזם.