לְמַמֵן

חשבון הון בעלים

חשבון הון בעלים הוא חשבון ההון המופיע במאזן העסק. הוא מייצג את אינטרס הבעלות נטו של משקיעים בעסק. חשבון זה מכיל את המידע הבא:

  • השקעת הבעלים בעסק
  • הרווח הנקי שהעסק הרוויח
  • מופחת על ידי כל הגרלות המשולמות לבעלים

המידע בחשבון ההון של הבעלים יהיה עדכני לחלוטין עד סוף שנת הכספים הקודמת. עבור השנה הנוכחית, העסקאות הבאות יירשמו בחשבונות זמניים, אשר יוזרמו לחשבון ההון של הבעלים בסוף שנת הכספים:

  • כל חשבונות ההכנסות
  • כל חשבונות ההוצאות
  • כל חשבונות הרווח וההפסד
  • הבעלים מציירים חשבון

לפיכך, כדי להשיג נתון הון בעלים נוכחי לחלוטין, עליך לצבור את כל החשבונות הקודמים, כמו גם את יתרת הסיום בחשבון הון הבעלים.