לְמַמֵן

רווח במכירת נכסים

רווח במכירת נכסים נוצר כאשר נכס נמכר ביותר משוויו בספרים. השווי הנקוב הוא מחיר הרכישה של הנכס, בניכוי כל ירידת ערך ופחת שלאחר מכן. הרווח מסווג כפריט שאינו פעיל בדוח רווח והפסד של הגוף המוכר.

לדוגמא, עסק רוכש מכונה תמורת 10,000 דולר ורושם לאחר מכן פחת של 3,000 דולר, וכתוצאה מכך ערך ספרי של 7,000 דולר. לאחר מכן החברה מוכרת את המכונה תמורת 7,500 דולר, מה שמביא לרווח במכירת נכסים בסך 500 דולר.