לְמַמֵן

מטרת הביקורת

מטרת הביקורת היא שצד שלישי עצמאי יבחן את הדוחות הכספיים של ישות. בחינה זו הינה הערכה אובייקטיבית של הדוחות, המביאה לחוות דעת ביקורת בדבר האם הדוחות הוצגו בהגינות ובהתאם למסגרת החשבונאית החלה (כגון GAAP או IFRS). דעה זו משפרת מאוד את אמינות הדוחות הכספיים מול משתמשים, כגון מלווים, נושים ומשקיעים. בהתבסס על דעה זו, משתמשים בדוחות הכספיים נוטים יותר לספק אשראי ומימון לעסק, מה שאולי יביא להפחתת עלות הון עבור הישות.