לְמַמֵן

בטחונות במזומן

ביטחונות מזומנים הם מזומנים, מכשירים סחירים, מסמכי כותרת, ניירות ערך, חשבונות פיקדון ושווי מזומנים אחר שיש לו עיזבון פושט רגל ונושיו. בהעדר צו בית משפט להיפך, יש להפריד ביטחונות מזומנים מנכסים אחרים. כאשר בית המשפט מורה על שימוש בביטחונות במזומן, הנושים מוגנים בדרך כלל עם שיעבודים חדשים על נכסי חייבים אחרים, ככל שהשימוש של החייב בבטחונות המזומנים יפחית אחרת את ערך הביטחונות שבידי הנושים.