לְמַמֵן

קונספט עודף נקי

תפיסת העודף הנקי קובעת כי אין לכלול רווחים והפסדים הקשורים להון בדוח רווח והפסד. לפי גישה זו, שינויים בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות נכללים ברווחים.