לְמַמֵן

הכנסות מהשקעות

הכנסות מהשקעות מתייחס להכנסות שנצברו מכספים מושקעים. זה בדרך כלל הריבית שנצברה על ניירות ערך חוב או דיבידנדים שנצברו על ניירות ערך. הכנסות מהשקעות נחשבות לרוב כהכנסות נלוות בהשוואה להכנסות שנוצרו מפעילות עסק, ולכן הן מופרדות בחשבון נפרד.