לְמַמֵן

הגדרת מבקר

מבקר הוא אדם הבודק את דיוקן של עסקאות עסק שנרשמו. יש צורך במבקרים על מנת לוודא כי תהליכים מתפקדים כמתוכנן, וכי הדוחות הכספיים שהפיק ארגון משקפים באופן הוגן את תוצאותיו התפעוליות והפיננסיות.

מבקר פנימי עובד עבור הישות שהוא מבקר. מבקר חיצוני אינו תלוי בלקוחות שהוא או היא מבקר. מבקר חיצוני יכול להיות מוסמך על ידי סוכנות ממלכתית להיות רואה חשבון מוסמך, ובכך להתיר להוציא דוחות מאושרים על מצבם הכלכלי של הלקוחות. מבקר חיצוני רשאי במקום זאת לעבוד עבור ממשלה, ותפקיד זה מוטל על בחינת רישומי הפרטים והעסקים כדי לבדוק אם הם מצייתים לחוקי המס השונים.

ביקורת היא אימות של הרשומות הכספיות של הישות והצגתם בדוחות כספיים קשורים.