לְמַמֵן

דוח המצב הכספי

דוח המצב הכספי הוא מונח נוסף למאזן. הדוח מפרט את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של ארגון נכון למועד הדוח. המידע על דוח המצב הכספי יכול לשמש למספר ניתוחים פיננסיים, כגון השוואת חוב להון או השוואת נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות. זהו אחד הדוחות הכספיים, ולכן הוא מוצג בדרך כלל לצד דוח רווח והפסד ודוחות תזרימי מזומנים.

הפורמט של דוח המצב הכספי עוקב אחר המשוואה החשבונאית הבסיסית, הקובעת כי:

נכסים = התחייבויות + הון עצמי

המשמעות היא שכל פריטי שווי הנכסים מוצגים תחילה, עם הסכום התואם את הסכומים עבור ההתחייבויות וההון, אשר מוצגים בהמשך. פריטי השורה הנפוצים בדוח הם כדלקמן:

נכסים

 • כסף מזומן

 • חשבונות חייבים

 • מְלַאי

 • רכוש קבוע

 • נכסים אחרים

התחייבויות

 • חשבונות חייבים

 • הוצאות שנצברו

 • חבות במס מכירה

 • מיסי הכנסה לתשלום

 • חוֹב

הון עצמי

 • מניות רגילות

 • הון משולם נוסף

 • רווחים שמורים

דוח המצב הכספי מוצג לרוב כאשר עסק פועל במערכת חשבונאית כפולת ערך, שכן גישה זו מספקת עדכונים שוטפים לחשבונות נכסים, התחייבויות והון. אם ישות משתמשת במקום זאת במערכת חשבונאית רשומה אחת, אין דרך קלה לבנות את הדוח, שלרוב נערך באופן ידני. בנוסף, ההצהרה מספקת מידע משמעותי יותר כאשר היא ערוכה תוך שימוש בעקרונות החשבונאות הבסיסיים המחויבים במסגרות החשבונאות, כגון עקרונות חשבונאיים מקובלים או תקני דיווח פיננסי בינלאומיים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found