לְמַמֵן

סיכום מדיניות חשבונאית משמעותית

סיכום המדיניות החשבונאית המשמעותית הוא חלק מהערות השוליים המלוות את הדוחות הכספיים של ישות, המתאר את המדיניות המרכזית שעליה מחלקת הנהלת חשבונות. סיכום זה מוצג בדרך כלל בתחילת הערות השוליים או בסמוך להן. סיכום המדיניות מחויב על פי המסגרת החשבונאית החלה (כגון GAAP או IFRS). מסגרות אלה מחייבות את הארגון לחשוף את המדיניות החשובה ביותר שלו, את נאותותן של מדיניות זו וכיצד הם משפיעים על מצבה הכספי המדווח של המשרד.

גילוי המדיניות החשבונאית חשוב במיוחד במצבים בהם ארגון בוחר לנהוג אחר מדיניות החורגת מהפוליסות הנהוג בדרך כלל בענף. על ידי עיון במדיניות זו, קהילת ההשקעות תבין טוב יותר כיצד המדיניות החשבונאית הנהוגה יכולה לשנות את התוצאות הכספיות המדווחות ואת מצבה הכספי של ישות.

סיכום המדיניות יכול לכלול פוליסות ממגוון רחב של תחומים תפעוליים ופיננסיים, כולל מזומנים, חייבים, נכסים בלתי מוחשיים, ירידת ערך נכסים, הערכת מלאי, סוגי התחייבויות, הכרה בהכנסות ועלויות מהוונות.