לְמַמֵן

חשבון הון

חשבון הון משמש את הבעלות היחידות והשותפות למעקב אחר יתרת ההשקעה נטו של בעליהם מנקודת מבט העסק. למעשה, חשבון ההון מכיל את העסקאות הבאות:

+ השקעות שבוצעו על ידי הבעלים או השותף

+ רווחים הבאים של העסק

- הפסדים הבאים של העסק

- הגרלות לאחר מכן ששולמו לבעלים או לשותף

= יתרת סיום בחשבון ההון

היתרה בחשבון הון היא בדרך כלל יתרת אשראי, אם כי סכום ההפסדים והמשיכות יכול לפעמים להעביר את היתרה לשטח חיוב. בדרך כלל יתאפשר לחשבון יתרת חיוב רק אם ישות קיבלה מימון חוב לקיזוז אובדן ההון.

במצב של שותפות מתנהל חשבון הון נפרד לכל אחד מהשותפים.