לְמַמֵן

ערך כניעה במזומן

ערך כניעה במזומן הוא סכום המזומנים שאדם יכול לקבל עם ביטול פוליסת ביטוח או קצבה. סכום זה משויך לרוב לפוליסות ביטוח חיים שלמות, בהן מרכיב חסכון מובנה. לפוליסות לתקופה אין ערך כניעה במזומן.

ערך הכניעה במזומן עולה בהדרגה עם הזמן, כאשר התשלומים מתבצעים לפוליסה או לקצבה. סכום העלאת הערכת השווי הוא עודף התשלומים והכנסות הריבית על עלות חלק ביטוח החיים בחבילה (אם יש). זה מקנה למבוטח נכס שניתן לפדות אותו בשלב מאוחר יותר בחייו, או להשתמש בו כבטוחה להלוואה.

ערך הכניעה במזומן מצטבר על בסיס דחיית מס עד לסיום הפוליסה. בשלב זה, בעל הפוליסה מחויב במס הכנסה על אותו חלק מערך הכניעה העולה על סכום הפרמיות ששולמו.