לְמַמֵן

קרן הערכה מחדש

עודף שערוך הוא חשבון הוני שבו מאוחסנים שינויים כלפי מעלה בערך נכסי ההון. אם נכס משוערך נפטר לאחר מכן מעסק, כל עודף שערוך שנותר נזקף לחשבון הרווחים השמורים של הישות.

משתמשים בעודף זה רק כאשר ארגון יוצר את הדוחות הכספיים שלו בהתאם לתקני דיווח פיננסי בינלאומיים. לא ניתן להוסיף עודף שערוך לחברה המשתמשת בעקרונות חשבונאיים מקובלים באופן כללי.