לְמַמֵן

היכן שהצבירות מופיעות במאזן

צבירה היא הוצאה שהוכרה בתקופה הנוכחית שלגביה טרם התקבלה חשבונית ספק, או הכנסות שטרם חויבו. כאשר נוצרת צבירה, זה בדרך כלל מתוך כוונה לרשום הוצאה בדוח רווח והפסד. מה ההשפעה של צבירה כזו על המאזן, שם נמצאים הנכסים, ההתחייבויות ופריטי ההון?

אם נרשמת צבירה עבור הוצאה, אתה מחייב את חשבון ההוצאות ומזכה חשבון התחייבויות נצבר (המופיע במאזן). מכיוון שהוצאה שנצברה היא לרוב לתקופה מוגבלת מאוד בלבד (כגון רישום הוצאה עבור חשבונית ספק שתגיע ככל הנראה בחודש הבא), התחייבות זו מסווגת כהתחייבות שוטפת. לכן, כאשר אתה צובר הוצאה, היא מופיעה בחלק ההתחייבויות השוטפות במאזן.

יתכן (אך לא סביר) שהוצאה שנצברה עשויה להופיע במאזן בסיווג ההתחייבויות לטווח הארוך, אך רק אם אינך מתכנן להסדיר את ההתחייבות ליותר משנה.

אם אתה רושם צבירה בגין הכנסות שטרם חיבת, אתה מזכה את חשבון ההכנסות ומחייב חשבון הכנסות שלא עבר חיוב. חשבון ההכנסות שלא הוטל על חשבונו אמור להופיע בחלק הנכסים השוטפים במאזן. לפיכך, הקיזוזים לצבירה בדוח רווח והפסד יכולים להופיע כנכסים או כהתחייבויות במאזן.