לְמַמֵן

מצב כלכלי

מצב פיננסי הוא היתרות השוטפות של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי שנרשמו בארגון. מידע זה נרשם במאזן, שהוא אחד הדוחות הכספיים. המצב הכספי של ארגון מצוין במאזן החל מהתאריך המצוין בכותרת הדוח.

באופן רחב יותר, המושג יכול להתייחס למצב הכספי של עסק, אשר נגזר על ידי בחינה והשוואה של המידע בדוחות הכספיים שלו. המשמעות היא בדרך כלל חישוב מספר יחסים פיננסיים מהמידע המוצג, בחינת תוצאות בקו מגמה והשוואת תוצאות לאלה של גופים אחרים באותו ענף.