לְמַמֵן

תקופת הדיווח

תקופת דיווח היא פרק הזמן המכוסה על ידי קבוצת דוחות כספיים. תקופת הדיווח היא בדרך כלל לחודש, לרבעון או לשנה. ארגונים משתמשים באותן תקופות דיווח משנה לשנה, כך שניתן להשוות את הדוחות הכספיים שלהם לדוחות שהופקו לשנים קודמות.

תקופת הדיווח נקבעת בכותרת הדוח הכספי. לדוגמה, כותרת דוח רווח והפסד עשויה לקרוא "לחודש שהסתיים 30 ביוני, 20X1", בעוד שכותרת המאזן עשויה לקרוא "נכון ליום 30 ביוני 20X1."

במקרים נדירים, תקופת דיווח עשויה להיות לתקופת זמן מקוצרת, כגון שבוע או מספר ימים. תקופה כזו משמשת כאשר עסק מתחיל לפעול באמצע החודש או מפסיק את הפעילות לפני תום תקופת דיווח רגילה. ניתן להשתמש בתקופה מקוצרת גם כאשר הורה חדש לתאגיד משתלט על אמצע החודש.

תנאים דומים

תקופת דיווח זהה לתקופת חשבונאות.