לְמַמֵן

יתרת חשבון רגילה

יתרה רגילה היא הציפייה שלסוג מסוים של חשבונות תהיה חיוב או יתרת אשראי בהתבסס על סיווגו בתרשים החשבונות. יתכן שלחשבון שצפוי להיות יתרה רגילה כחיוב יהיה יתרת אשראי בפועל, ולהיפך, אך מצבים אלה צריכים להיות במיעוט. היתרה הרגילה עבור כל סוג חשבון מוצגת בטבלה הבאה.