לְמַמֵן

קביעה רלוונטית

טענה רלוונטית היא כל טענה שיש בה אפשרות סבירה להכיל שגיאה שגויה שתגרום להבדל מהותי בדוחות הכספיים של הלקוח. ככאלה, לטענות אלה יש השפעה משמעותית אם חשבון נאמר בצורה הוגנת. לפיכך, לא כל הטענות הנוגעות ליתרת חשבון מסוימת תמיד יהיו רלוונטיות מנקודת מבטו של המבקר. לדוגמא, טענת הערכת השווי אינה רלוונטית כאשר מטפלים בחשבון מזומן, למעט מקרים בהם מדובר במטבעות זרים. באותו אופן, הערכת השווי תמיד רלוונטית לקצבה לחשבונות מסופקים, אך לא לחשבון חובות הנסחר ברוטו.

על המבקר לפתח נהלים מהותיים לכל קביעה רלוונטית הנוגעת לכל סוג מהותי של עסקאות, יתרות חשבונות וגילויים. דרישה זו מבוססת על העובדה כי הערכת הסיכון של רואה החשבון המבקר הינה שיפוטית מטבעה, ולכן היא עשויה שלא לזהות את כל הסיכונים להפרעה מהותית.