לְמַמֵן

נכסים אחרים

נכסים אחרים הם קבוצה של חשבונות המפורטים כפריט נפרד במקטע הנכסים במאזן. פריט שורה זה מכיל נכסים מינוריים שאינם מתאימים באופן טבעי לאף אחת מקטגוריות הנכסים העיקריות. דוגמאות לנכסים קלים אלה הן:

  • התקדמות לעובדים
  • עלויות הנפקת אג"ח
  • נכסי מס נדחים
  • הוצאות משולמות מראש